Strefa wiedzy

Fotowoltaika dla firm. Objęcie przedsiębiorstw definicją prosumenta. Zasady sprzedaży i aktualna sytuacja prawna.

Ceny energii rosną i w najbliższych latach nadal będą szły w górę. Według raportu Instytutu Energii Odnawialnej do 2020 roku energia może być droższa nawet o 50% wobec cen z roku 2018. Zmieniająca się sytuacja prawna również sprzyja rozwojowi fotowoltaiki w Polsce.

W ostatnich miesiącach znacząco wzrosło wsparcie w rozwój energetyki prosumenckiej. Pojawiły się korzystne dla prosumentów zmiany w ustawie o OZE. Klienci indywidualni otrzymali wsparcie w ramach programu rządowego Mój Prąd (do 5000 zł dla gospodarstw domowych). Natomiast przedsiębiorców objęto definicją prosumenta, w związku z tym również oni mogą korzystać z systemu opustów. Co to oznacza?

Zgodnie z definicją prosumentem nazywamy wytwórcę energii z mikroinstalacji (do 50kWp), która pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych i jest wykorzystywana na własne potrzeby. Od niedawna definicją tą zostały również objęte przedsiębiorstwa, jednakże produkcja energii nie może stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię tylko w ciągu dnia. Instalacja fotowoltaiczna jest na stałe połączona z instalacją energetyczną Twojej firmy i siecią energetyczną. Na potrzeby energetyczne firmy w pierwszej kolejności zużywany jest prąd wyprodukowany przez panele słoneczne, a jeśli zapotrzebowanie jest większe niż ilość wyprodukowana, jest ono pobierane z sieci operatora. Jeśli solary wyprodukują więcej energii, niż przedsiębiorstwo potrzebuje, do sieci przesyłane lub sprzedawane są nadwyżki. Jak to wygląda cenowo? Czy się opłaca? To zależy jak duża jest instalacja oraz od tego jaki status posiada wytwórca. Zgodnie z obowiązującą ustawą o OZE wytwórcy  mogą zarządzać nadwyżkami poprzez:

W systemie prosumenckim rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, nie stanowi przychodu.

Wytwarzanie energii w małej instalacji (50-500kW) wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Obowiązkiem jaki spoczywa na wytwórcy jest składanie kwartalnych raportów Prezesowi URE. W tym przypadku przedsiębiorca, przy sprzedaży nadwyżek, odzyskuje najwyżej 40% energii. Najbardziej korzystne wówczas jest idealne dobranie mocy instalacji do potrzeb danej firmy.

Poniższa tabela ukazuje aktualne możliwości dla firm według kryterium wielkości instalacji.

Moc instalacji

nazwa

rozliczanie

dodatkowe

< 50 kWp

mikroinstalacja

zasady prosumenckie, 70% lub 80% odzyskanej energii

minimalna biurokracja, praktycznie bezkosztowo, brak kosztów przyłączenia i rozliczania

50 kWp > 500 kWp

mała instalacja

zasady ogólne, mniej więcej 40% odzyskanej energii

większa biurokracja, wpis do rejestru wytwórców

cokwartalny raport do prezesa URE

koszt przyłączenia jest dzielony pomiędzy inwestora i energetykę

500 kWp > 1 MWp

średnia instalacja

zasady ogólne, mniej więcej 40% odzyskanej energii

wymagana koncesja

< 1 MWp

duża instalacja

zasady ogólne, mniej więcej 40% odzyskanej energii

wymagana koncesja